เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

สภาพทั่วไป
 

ลักษณะที่ตั้ง
              เทศบาลตำบลฉวางมีพื้นที่รับผิดชอบ 2 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ของหมู่ที่ 1,หมู่ที่ 2
 
อาณาเขต
ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านกันละ ตำบลไม้เรียง
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับ หมู่ที่ 1 บ้านเพ็ญมิตร ตำบลไสหร้า
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ หมู่ที่ 6 บ้านคลองลุง ตำบลไสหร้า
ด้านทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งพลี ตำบลฉวาง
 
ประชากร
              ประชากรของเทศบาลตำบลฉวาง ณ เดือนมีนาคม 2551 มีประชากร จำนวน 2,752 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 1376 คน/ตารางกิโลเมตร มีจำนวนบ้านเรือน 1,175 หลังคาเรือน มี จำนวนประชากรทั้งหมด 2,752 คน แยกเป็น
ชาย 1,382 คน
หญิง 1,370 คน