เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

สภาพทางเศรษฐกิจ
 
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร
              การประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลฉวาง สามารถแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ การพาณิชยกรรม การเกษตรกรรม การอุตสาหกรรม การรับจ้าง ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ
              - การพาณิชยกรรม ผู้ประกอบอาชีพค้าขายจะอยู่ในเขตเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ดำเนินกิจการร้านขายของชำ ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านขายทองรูปพรรณ ปั๊มน้ำมัน มีสถาบันทางการเงินให้ บริการ 2 แห่ง
              - การเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่รอบนอกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด เป็นต้น
              - การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลฉวางได้แก่ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
              - การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลฉวางได้แก่ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เป็นต้น
              - ข้าราชการและลูกจ้าง พนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ พนักงานและลูกจ้างของรัฐ เนื่องจากชุมชนฉวางมีส่วนราชการทั้งภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ
 
การเกษตรกรรม
              ลักษณะการประกอบการเกษตรในท้องถิ่น อาชีพเกษตรกรรม ส่วนใหญ่จะกระจายตัวอยู่รอบนอกชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยาง และสวนผลไม้ ได้แก่ เงาะ มังคุด เป็นต้น และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา
 
การพาณิชยกรรมและบริการ
              ประเภทและจำนวนสถานประกอบการด้านการพาณิชยกรรมและการบริการ
              1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม จำนวน 1 แห่ง
2. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
              2) สถานประกอบการด้านบริการ
1. ธนาคาร จำนวน 2 แห่ง
2. โรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 
การอุตสาหกรรม
              ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในท้องถิ่น การอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตำบลฉวาง มีอุตสาหกรรม ได้แก่ ร้านเชื่อมกลึงโลหะ อู่ซ่อมรถยนต์ เป็นต้น
 
การท่องเที่ยว
              ภายในเขตเทศบาลตำบลฉวางมีแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ ร.9 สวนสุขภาพเทศบาลตำบลฉวาง เป็นต้น