เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

สภาพทางสังคม
 
ข้อมูลหมู่บ้าน และประชากรในเขตพื้นที่

ลำดับ
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
จำนวนหลังคาเรือน
จำนวนประชากร
1
ชุมชนบ้านวังม่วง
1
60
220
2
ชุมชนตลาดใต้
1
107
367
3
ชุมชนตลาดสด
1
253
538
4
ชุมชนสภ.ฉวาง
1
96
325
5
ชุมชนริมแม่น้ำตาปี
2
280
435
6
ชุมชนบ้านทุ่งลาด
2
256
517
7
ชุมชนบ้านคลองลุง
2
123
350
  รวม 1,175 ครัวเรือน จำนวน 2,752 คน  
 
ศาสนา
              - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาล
 
การศึกษา
              ในเขตเทศบาลมีโรงเรียนหรือสถานศึกษา จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลฉวาง โรงเรียนอักษรวิทย์ โรงเรียนฉวางสงเคราะห์ โรงเรียนไพบูลย์วิทยา โรงเรียนธนรัตนอุปถัมภ์ โรงเรียนวัดวังม่วง และ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
 
กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
1) สนามกีฬาอำเภอฉวาง จำนวน
1
แห่ง
2) สนามฟุตบอล จำนวน
1
แห่ง
3) สนามบาสเกตบอล จำนวน
1
แห่ง
4) สนามตะกร้อ จำนวน
4
แห่ง
5) สระว่ายน้ำ จำนวน
-
แห่ง
6) ห้องสมุดประชาชน จำนวน
1
แห่ง
7) สนามเด็กเล่น จำนวน
2
แห่ง
8) สวนสาธารณะ จำนวน
2
แห่ง
9) สวนสุขภาพ จำนวน
1
แห่ง
 
การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ไม่มี
- ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน - แห่ง
- คลีนิคเอกชน จำนวน 2 แห่ง
- บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่มีเฉพาะในคลีนิคเอกชน ดังนี้
             -  แพทย์ จำนวน 2 คน
             - เภสัชกร จำนวน 3 คน
             -  อสม. จำนวน 40 คน