เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
การคมนาคม การจราจร
              การคมนาคมขนส่งภายในเขตเทศบาลตำบลฉวาง และกับชุมชนอื่น สามารถเดินทางสัญจรไปมาได้หลายเส้นทาง เช่น ทางรถยนต์ ซึ่งมีระบบโครงข่ายถนนทั้งถนนสายหลักและถนนสายรองซึ่งเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยถนนสายต่าง ๆ ดังนี้
                            - ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4015 นครศรีธรรมราช – บ้านส้อง เป็นถนนเส้นทางหลักเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอลานสกา กิ่งอำเภอช้างกลาง อำเภอฉวาง และอำเภอ บ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                            - ทางหลวงท้องถิ่น เทศบาลตำบลฉวาง – เทศบาลตำบลจันดี เป็นเส้นทางรอง เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลตำบลฉวาง หมู่ 2 ตำบลฉวาง หมู่ 1 ตำบลไสหร้า และเทศบาลตำบลจันดี
                            นอกเหนือจากเส้นทางหลักและรองข้างต้นแล้ว เทศบาลตำบลฉวางยังมีถนนอีกหลายสายที่สามารถเชื่อมต่อระหว่างชุมชมในเขตเทศบาล เช่น ถนนสายสง่าบูรณะ , ชลประเวศ , ราษฎร์บำรุง เป็นต้น
 
การประปา
              1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา 678 หลังคาเรือน
              2) หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา คือ การประปาส่วนภูมิภาคตำบลฉวาง
 
ไฟฟ้า
              1) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า 725 ครัวเรือน
              2) พื้นที่ที่ได้รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 98 ของพื้นที่ทั้งหมด
              3) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 250 จุด
              ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล
 
การสื่อสาร
              1) จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล 348 หมายเลข
              2) จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ 11 หมายเลข
              3) จำนวนชุมสายโทรศัพท์ในเขตพื้นที่
                            - แบบหยอดเหรียญ จำนวน 5 ตู้
              - แบบใช้การ์ด จำนวน 6 ตู้
              4) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
              5) สถานีวิทยุกระจายเสียง -
              6) สื่อสารมวลชนในพื้นที่ -
              7) ระบบเสียงไร้สายทางไกลอัตโนมัติให้บริการได้ครอบคลุมพื้นที่ ร้อยละ 85