วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0029 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารเลี้ยงพระ เนื่องในโฮกาศวันที่ 5 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
จ้างจัดจ้างโต๊ะวางของตักบาตรโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวงันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อกรอบรูปสำหรับใส่รูปพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง