วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำแผ่นพับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำรหับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง