วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อชุดช่วยหายใจ (SCBA) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (เครนไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง