วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
วัสดุสำนักงาน (กระดาษต่อเนื่อง งานทะเบียน)
18  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อหม้อแบตเตอรี่ รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 7 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ (กองการศึกษา่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยาพาหนะและขนส่ง 5 รายการ (งานป้องกันและบรรเทาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุกีฬา 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง