วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2563
ซื้อธงตราสัญลักษณ์ จำนวน 20 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างผูกผ้าพร้อมผ้าเหลือง - ขาว บริเวณรั้วอำเภอฉวาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์ (ขุดลอกคูเหมืองชลประทานในเขตเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลทรงพระเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาบริการย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (รหัส 420-42-0001) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้พร้อมดินปลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการการฝึกอบรมให้ความรู่้สิทธิและหน้าของสตรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้สิทธิและหน้าที่ของสตรี ปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง