วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงสุขภาพ (ตลาดเย็นสะพานโค้งร้อยปี เทศบาลตำบลฉวาง) ประกอบด้วย การก่อสร้างจุดชมวิวสะพานโค้งร้อยปี ริมน้ำแม่น้ำตาปี ปรับปรุงทางเดินออกกำลังกายก่อสร้างที่นั่งพักผ่อน งานไฟฟ้าแสงสว่าง และตกแต่งภูมิทัศน์ด้วยปูนปั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ กองช่าง (หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 416-56-0048) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 5 รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (สาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 5 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัดสุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง