วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะทะเบียน 81-7037 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะทะเบียน 82-6271 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างปรับภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลฉวาง (บริเวณถนนริมทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเผ้าระวังป้องกันและควมคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง