วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7037 นศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6271 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจอแอลกอฮอลล์,หมวกคลุมผม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ - ตัวลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง(ขนาด 15,000 บีทียู และ ขนาด 32,200 บีทียู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำโฟมบอร์ด โครงสร้างบุคลากร เทศบาลตำบลฉวาง จำนวน 1 คืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมยานพาหนะทะเบียน 81-1725 นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง