วันที่
ชื่อเรื่อง
2  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (81-1725 นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน กง 5806 นศ (แอร์รถยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ (กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-7037 นศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน กรองน้ำมันพร้อมอัดจารบี รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์งานกองคลัง) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง