วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 3 รายการ(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้) จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4รายการ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อกะทะล้อ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง