วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแลุอปกรณ์ต่างๆ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ และหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเปลี่ยน รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ (เชื่อมต่อรางรับน้ำเสียเข้าถึงเก็บน้ำเสีย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (เจลแอลกอฮอล์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ำยาฆ่าเชื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง