วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างจ้างซ่อมแซม รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างทำรูปเล่มร่างการติดตามประเมินผลพัฒนาฯและร่างแผนดำเนินงานฯ จำนวน 19 ชุด(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาแบตเตอรี่ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดวื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหอกระจายข่าวพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(อ่างล้างมือ) จำนวน 1 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.10-022 สายหน้าบ้านนายสุรินทร์ สินเพชร - บ้านายวิศิฐษ์ เสนามิตร หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,888 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.05 เมตร เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)