วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ธ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
4  ธ.ค. 2561
จัดซื้อรถขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
27  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อสารเคมีสำหรับพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างค่าจัดจ้างจัดและตกแต่งเวทีประกวดธิดานพมาศ/พิธีเปิด-ปิด และสถานที่ประกวดกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อมงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ย. 2561
จ้างค่าจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง