วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำแผ่นพับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำรหับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างประกอบอาหาร โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารโฉนดที่ดินในเขตเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุฃภาพอนามัยแม่และเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง