วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ) ชนิดเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน 3 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆตามโครงการศึกษาดูงานผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจัดจ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง ชนิดเชื้อเพลิง (ปรับอากาศ) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างค่าจัดจ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อไม้กวาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2561
จ้างค่าซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2561
ซื้อค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 - เดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (เครนไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง