วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์สำนักงาน กง 5806 นศ และ นข 2810 นศ ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (CPU) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดระดับ 1-2 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมรถยนต์สำนักงาน กง 5806 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างจัดจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดจ้างทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน 2,184 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้่านงานครัว(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง