วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว (กองสาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 กล่อง (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อถังขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 55 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อโซฟารับแขกชนิดไม้ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงชนิดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ำดับเพลิงแบบคันโยก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่รถตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กค 3668 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมประตูสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง