วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบแอร์รถยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถพยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องไฟเบอร์ตัดเหล็ก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างดูดส้วมสาธารณะ (สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อสีจราจรและสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมพัสดุทรัพย์สินต่างๆภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างอาหารรับรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง