วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์สำนักงาน กง ๕๘๐๖ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอื่นๆ ที่ใช้ในการเล่นเกมส์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อผ้าปาเต๊ะ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อของรางวัลตอบปัญหาและการแสดงออกและนันทนาการ เด็กและเยาวชน โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้าง อาหารรับรองแขกผู้มีเกียรติและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้พร้อมผ้าระบาย โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง