วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำตัวอักษรพลาสติก (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ถาดน้ำมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง