วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ปีงบประมาณ 2563 การฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร การฝึกอบรมการเพ้นผ้าปาเต๊ะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกหกกล้อ หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ม.ค. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมระบบครัชของรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๕๒๓ นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมีกพิมพ์สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อพันธุ์ไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง