วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อจัดวื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-7037 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง