วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย (ตัวลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(สีเหลืองเขียว) หมายเลขทะเบียน 81-7037 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อมงกุฎและสายสะพาย งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มรับรองเเขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อถ้วยรางวัล งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเครื่องเสียงขนาดใหญ่เวทีกลางและขนาดเล็ก งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างไวนิลประชาสัมพันธ์ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างปรับปรุงสถานที่ลอยประทง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างตกแต่งสถานที่เวทีกลาง งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง