วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหารโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแผงกั้นจราจร กรวยจราจร และสัญญาณไฟกระพริบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างจัดสถานที่ โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อน้ำดื่ม โครงการเทสกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิล โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง โครงการเทศกาลแห่เทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างประกอบอาหหาร โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การตัดผมผู้ชายและผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลโครงการ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การตัดผมผู้ชายและผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน หลักสูตร การตัดผมผู้ชายและผู้หญิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ร้านวันดี กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง