วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งและเครื่องเสียง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 37 ชุด ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างจัดตกแต่งโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 37 โต๊ะ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ เสาวิทยุมือถือและแท่นชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างจัดจ้างจัดเตรียมสถานที่งานวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างเช่าเวทีและเครื่องเสียง งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง