วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
จ้างปรับปรุงสถานที่ลอยกระทง ตามโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง (ทำป้ายไวนิล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมพื้นบันใดพนังกั้นน้ำในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างจัดโต๊ะหมู่บูชาประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตลุาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ต.ค. 2563
เช่าเหมาบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ใช้ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟแดง ของเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อเครื่องเลื่อยยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง