วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร (ไฟแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมตู้ขยายเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-48-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2562
จ้างค่าซ่อมแซมเครื่องเลื่อยยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ 068-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง