วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลฉวาง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัคซีนสำหรับโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องไทยทาน พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างประกอบอาหารถวายพระ พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างจ้างเช่าโต๊ะตักบาตร พิธีตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องเสียง หมายเลขครุภัณฑ์ 462-47-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง