วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างซ่่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 81-4523 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้่างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2562
ซื้อจักซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP85 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง