วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน (จำนวน 3 เครื่อง ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ เสาวิทยุและคลิปหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กล่องใส่เอกสารงานทะเบียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง