วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ่้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนายเลี่ยงเมือง นศ.ถ.10-003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง