วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง 5806 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างตั้งโต๊ะหมู่บูชาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างจัดสถานที่ตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง