วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ (งานเก็บรายได้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (กล้องบันทึกวีดีโอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างบรรจุเคมีดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง 10 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ดับเพลิง 5 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟ้ฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ(งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง