วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (หมูเนื้อแดง) สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเหมาประกอบอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม สำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพขององค์กรชุมชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมไฟรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำซุ้มประตู บริเวณสามแยกคลองลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อธงชาติและธงเหลืองตราสัญลักษณฺ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมไฟไซเรนรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง