วันที่
ชื่อเรื่อง
24  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเครื่องเสียง วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อชุดเครื่องไทยทาน งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างประกอบอาหาร งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อน้ำดื่มรับรองแขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม งานวันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเช่าเวที/วัสดุอุปกรณ์ประกอบศาสนพิธีพร้อมผ้าม่าน ผ้าประดับเวที โต๊ะวางสิ่งของประกอบพิธี ค่าโต๊ะหมู่บูชาพร้อมดอกไม้สดและเครื่องสักการะ วันเทศบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านนายสมหมาย หมู่ที่ 2 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ บริเวณบ้านวังม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง