วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่นๆ (สีกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊คบุ๊คกองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล
7  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0004 (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2562
ซื้อค่าจัดซื้อหม้อแบตเตอรี่ พร้อมคีมคีบแบต รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บธ 9348 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81-2067 นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง