วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักปลัด (หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0009) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์และใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HP85 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(งานวิเคราะห์นโยบายและแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก(งานพัฒนาชุมชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน รถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2562
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง