วันที่
ชื่อเรื่อง
15  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ (เครนไฟฟ้า) หมายเลขทะเบียน 81-7131 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2561
ซื้อค่าจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างค่าจัดจ้างจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่งและเครื่องเสียง ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาประกอบอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 37 ชุด ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2561
จ้างค่าจ้างจัดตกแต่งโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 37 โต๊ะ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะศึกษาดูงานของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อแบตเตอรี่วิทยุมือถือ เสาวิทยุมือถือและแท่นชาร์จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างจัดจ้างจัดเตรียมสถานที่งานวันเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างทำป้ายงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง