วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวไส้กรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มี.ค. 2561
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง 10 ล้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง