วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองช่าง) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อกรอบรูป (งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างซ๋อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-50-0006 กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะทะเบียน 80-7037 นศ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 82-6271 นศ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เจอแอลกอฮอลล์,หมวกคลุมผม) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย (แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ - ตัวลูก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง