วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2563
จ้างทำตรายาง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขรหัสพัสดุ 420-42-0002 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างเช่าถังแก๊สพร้อมแก๊ส โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องเขียน ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกคอมพิวเตอร์จำนวน 4 หลอด สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการผึกอบรมชุดปฏิบัติการจิดอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลโครงเหล็กจิตอาสาพระราชทาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิล โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2563
จ้างดำเนินการลงหินผุพร้อมเกลี่ยพื้นที่บริเวณโรงจอดรถขยะเทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง