วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4รายการ (สำนักปลัดเทศบาลตำบลฉวาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้อกะทะล้อ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อค่าจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ (หน้ากากอนามัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
จ้างค่าจัดจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
จ้างจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องแลุอปกรณ์ต่างๆ รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-6617 นศ และหมายเลขทะเบียน 82-6271 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง