เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

ประวัติและความเป็นมา
 
             เทศบาลตำบลฉวางเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล ให้เรียกชื่อว่า “ สุขาภิบาลฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช “ และกำหนดเขตไว้ดังต่อไปนี้
             ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ที่ปากคลองขุดฝั่งใต้ ตรงที่บรรจบกับฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปี
จากหลักเขตที่ 1 เลียบตามฝั่งของคลองขุด ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ถึงฝั่งของปากคลองขุด ตรงที่บรรจบกับคลองลุงฝั่งตะวันตก ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 2
             ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 2 เลียบตามฝั่งตะวักตกของคลองลุงไปทางทิศใต้ ถึงจุดที่อยู่ห่างจากหลัก กม. ที่ 723.7 ของทางรถไฟสายธนบุรี - สุไหงโกลก ไปทางทิศใต้ 100 เมตร หลักเขตที่ 3
             ด้านทิศใต้ จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกถึงฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปีตรงที่อยู่ห่างจากหลัก กม.721.13 ของทางรถไฟสายธนบุรี - สุไหงโกลก ไปทางทิศใต้ 650 เมตร ซึ่งเป็นหลักเขตที่ 4
             ด้านทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 4 เลียบตามฝั่งตะวันออกของแม่น้ำตาปี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 ดังปรากฎแผนที่ท้ายประกาศนี้
             ตามเส้นแนวเขตดังกำหนดไว้ในประกาศ ให้มีหลักย่อยปักไว้ เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร ประกาศไว้ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2499 จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สมัยนั้น
 
รู้จัก ......... เทศบาลตำบลฉวาง
             เทศบาลตำบลฉวาง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล โดยจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ต่อมาได้ยกฐานะตามพระราชบัญญัติยกฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เป็นต้นมา
 
รูปดวงตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลตำบลฉวาง
ความหมาย
             - เทพประทานพร หมายถึง การได้รับพรจากเทวดา ให้ประชาชนมีความสุข
             - พระอาทิตย์รุ่งอรุณ หมายถึง การเริ่มต้นที่สดใส ดุจพระอาทิตย์ยามเช้า
 
คำขวัญเทศบาลตำบลฉวาง
เทศบาลฉวางเมืองน่าอยู่ คู่บารมีพ่อท่านคล้าย
สุขสบายสวน ร. 9 เจ้านทีตาปีผ่าน
ใหญ่ตระการงานปีใหม่ งามจิตใจสามัคคี