เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 [ 16 ต.ค. 2562 ]14
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล [ 10 ก.ย. 2562 ]15
13 ระเบียบว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรีี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา เลขานุาการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล [ 9 เม.ย. 2562 ]14
14 กฎกะทรวง กำหนดกรณีการจัดวื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับทีี่ 2) พ.ศ.2561 [ 20 มี.ค. 2562 ]13
15 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ.2562 [ 13 ก.พ. 2562 ]14
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 [ 12 ก.ย. 2561 ]14
17 พระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 [ 20 ธ.ค. 2560 ]14
18 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสีียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 12 ก.ค. 2560 ]14
19 ระเบีียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 14 เม.ย. 2558 ]14
20 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 19 มี.ค. 2556 ]207
 
|1หน้า 2|3