เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

สำนักปลัด
 
นายสุเมศวร์ เสือทอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพิสุทธ์ ชนะพล
นางมุกดา  บัวสกัด
นางกัญจณ์รัชฐาณ์ สามัคคี
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทา ฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุจิตต์  อภัยพันธ์
 
นางสาวสาวิตรี สุขาทิพย์
นักปฏิบัติงานทะเบียน
 
พนักงานแทศกิจ
นายสุวัฒน์ สุวรรณวงศ์
 
นายถาวร จารีตดีลก
พนักงานขับรถดับเพลิง
 
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายจิรวัฒน์ จารีตดิลก
นางสาวพิศณ์สุภา พิทักษณ์วงศ์
นางกัญจน์ภัสสรณ์ บุญมีชัย
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ
ผู้ช่วยบุคลากร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
นางสาวกันลิกา นวลใย
นางสาวจินทนา ขอประเสริฐ
นางสาวบุญศรี รัตนมณี
ผช.พัฒนาชุมชน
ผช.จนท.ธุรการงานป้องกันฯ
ผช.จนท.ธุรการสำนักปลัดฯ