เทศบาลตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chawangcity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายกเทศมนตรี
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สำนักงานเทศบาล
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561 - 2564)
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือสำหรับประชาชน
การรับเรื่องราวร้องทุกข์
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบคำร้องทั่วไป
แบบคำร้องสำหรับการฌาปนกิจศพ
แบบคำร้องขอรับ บริการ เก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล
แบบคำร้องขอถังขยะ
ls

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ
 
 
 "ฉวางเมืองน่าอยู่ บูรณาการชุมชน คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน
  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” พันธกิจการพัฒนาเทศบาลตำบลฉวาง "

1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ถนน คูระบายน้ำ
2. ส่งเสริมด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน
3. พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการธรรมชาติ
4. พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5. พัฒนาด้านการศึกษา
6. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการได้มาตรฐาน ครอบคลุมและทั่วถึง
2. การจัดการศึกษาได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
3. ประชาชนมีรายได้จากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง
4. ประชาชนได้ร่วมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
5. ชุมชนมีการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีสุขอนามัยที่ดี
6. การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล