วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำบริเวณสวน ร .9 เทศบาลตำบลฉวาง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถเครน หมายเลขทะเบียน 81-1725 นศ จำนวน 10 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถตู้ หมายเลขทะเบียน นข 2810 นครศรีธรรมราช จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ซื้อเพลาล้อถังขยะ) จำนวน 20 ชุด (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงา่น จำนวน 16 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง