วันที่
ชื่อเรื่อง
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน เลขครุภัณฑ์๔๑๖-๕๔-๐๐๖๓ ,๔๑๖-๖๔-๐๐๙๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กง ๕๘๐๖ นครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์กีฬาสแตนเลสพร้อมติดตั้ง (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) จำนวน ๙ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้ออะไหล่ล้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์กำจัดยุงลาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๖๙๑ โดส (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง