วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (โคมไฟถนน LED ๕๐ วัตต์) ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างจัดทำป้ายซุ้มประตูชุมชนบ้านวังม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องรับกระจายข่าวไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาพันธ์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (ยากำจัดวัชพืช) จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อ วัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 8 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง