วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
จ้างปรับปรุงทางระบายน้ำคูเหมืองวัดวังม่วง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง จำนวน 3 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (ถุงมือหนังสั้น) กองสาธารณสุขฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง