วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๓ รายการ (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2567
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง