วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2564
จ้างประดับตกแต่งอาคารสถานที่ ใช้ในงานพิธี วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 สิงหาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จำนวน 2 ป้าย (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในงานรัฐพิธี (สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง (ง่านป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์งานป้องกันฯ รหัส 420-52-0011 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียน 81-7131 นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง