วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมระบบแอร์ รถพยาบาล ทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างทำคอกปลูกต้นไม้ใช้ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 70 คอก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตรใช้ในงานรัฐพิธีฯ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ๊นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำของโรงสูบน้ำดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง