วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ก.ค. 2564
จ้างทำตรายาง จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ สำนักปลัด เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในงานรัฐพิธีฯ ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม ตู้่สาขาโทรศัพท์ ของสำนักปลัด เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง