วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 2 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจัดสถานที่โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องเสียงชุดเล็ก (ตามโครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุในการทำพิธีหล่อเทียนพรรษา จำนวน 7 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างจัดจ้างทำตรายาง (สำนักงานปลัด) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (รหัสพัสดุ 442-57-0023) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศสำนักงาน เทศบาลตำบลฉวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง