วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุใช้ในงานรัฐพิธี (สำนักปลัด ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ จำนวน 4 เครื่อง (ง่านป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ศูนย์งานป้องกันฯ รหัส 420-52-0011 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อแบตเตอรี่รถกระเช้าไฟฟ้า เลขทะเบียน 81-7131 นศ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียงใช้ในกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมระบบแอร์ รถพยาบาล ทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2564
จ้างทำคอกปลูกต้นไม้ใช้ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 70 คอก (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง