วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 28 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมพื้นถนนบริเวณโรงสูบน้ำและศาลาชุมชนตลาดใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
ซื้อน้ำมันไฮโดลิคสำหรับรถบรรทุกของกองช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสารชนิดมือถือ (รหัสพัสดุ 464-56-0030 งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซม เสียงตามสาย (แบบไร้สายทางไกลอัตโนมัติ-ตัวลูก) จำนวน 3 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อก้านไมค์ประชุมพร้อมสายไมค์สำเร็จรูป จำนวน 2 รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ่าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง