วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศสำนักงาน (ห้องประชุมเล็กรหัสครุภัณฑ์ 420-42-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2564
ซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0051 (กองการศึกษา)
21  พ.ค. 2564
ซื้อหม้อแบตเตอรี่และใบปัดน้ำฝน รถยนต์พยาบาล หมายเลขทะเบียน บร 9215 นศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครืี่องปรับอากาศ (ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2564
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง